Fair Practice Code

Fair Practise Code

Het streven naar een eerlijke beloning van werkzaamheden in culturele sector, in het geval van de activiteiten van Stichting Pro Piano, het betalen van pianisten en zo mogelijk de professionele culturele ondersteuning.

Duurzaamheid:
Om de kwaliteit van de deelnemers aan de piano activiteiten op niveau te houden, is het van belang om het hoge niveau en het potentieel van de culturele en creatieve sector te behouden en te stimuleren, moeten creatieve professionals in hun beroepspraktijk niet worden ontmoedigd. Het gaat om erkenning van de immateriële waarde van kunstenaars en creatieven voor de duurzame en creatieve kennissamenleving die we willen zijn.

Anders dan in veel andere sectoren in de samenleving is het in cultuur en in de creatieve sector – net als bijvoorbeeld in de wetenschap – moeilijk om inspanning, talent en arbeid direct te relateren aan kwaliteit en aan kwantitatieve ‘output’ met een meetbaar rendement. In plaats van afrekenen op ‘output’ is vertrouwen in ‘outcome’, toewijding, kwaliteit en intentie een noodzakelijke waarde en voorwaarde voor succes.

Een voorwaarde voor vertrouwen en inzicht in elkaars belangen en mogelijkheden, is een zekere mate van openheid in beleid en bedrijfsvoering. Een transparante markt – die voor een deel wordt gefinancierd door maatschappelijke opdrachtgevers zoals fondsen en overheden – bevordert vertrouwen,  eigenaarschap en biedt strategische en praktische kansen voor samenwerking.

Overwegende dat
– de culturele en creatieve sector een onmisbare waarde in de Nederlandse samenleving vertegenwoordigt en een breed maatschappelijk belang dient.
– de culturele en creatieve sector het visitekaartje is van Nederland en een belangrijke positieve bijdrage levert aan onze reputatie in het buitenland van innovatief, ondernemend en creatief land.

De creativiteit en zeggingskracht van makers de kern vormen van de unieke waarde die deze sector voor de samenleving vertegenwoordigt. De culturele en de creatieve sector gebaat is bij een grote verscheidenheid aan organisaties, ondernemingen en zelfstandige professionals, in uiteenlopende werkvelden.

De economische waarde die door de culturele en creatieve sector wordt gecreëerd in veel gevallen niet terecht komt bij de sector of de maker. Eenieder die arbeid verricht, recht heeft op een rechtvaardige en gunstige beloning, welke hem en zijn gezin een menswaardig bestaan verzekert, welke beloning zo nodig met andere middelen van sociale bescherming zal worden aangevuld (Universele Rechten van de mens, Artikel 23.3). Het in het belang is van een toekomstgerichte, innovatieve culturele en creatieve sector dat arbeidsverhoudingen en arbeidsvoorwaarden worden versterkt.

Gebruikers van de Fair Practice Code stellen zich tot doel:
Om, met in achtneming van:
De Governance Code Cultuur, De Code Culturele Diversiteit, zich gezamenlijk in te zetten voor Fair Pay, Fair Share en Fair Chain: Een eerlijke, duurzame en transparante bedrijfsvoering en respectvol, solidair en in vertrouwen met elkaars belangen rekening houden, ten dienste van een sterke sector die de potentie en kansen van makers ten volle benut en doet renderen.

Tegenover werk staat een eerlijke vergoeding. Hierbij worden cao’s en honorariumrichtlijnen zoveel mogelijk aangehouden. Betaling van (freelance) medewerkers geschiedt indien er geen cao is, redelijk en eerlijk. Afspraken over honoraria en vergoedingen kunnen in elke discipline worden ontwikkeld, voor zover nog niet aanwezig.
De Fair Practice Code wordt uitgedragen en er wordt verantwoording over afgelegd. Publiek en privaat gefinancierde instellingen nemen de verantwoordelijkheid om de code toe te passen middels ‘het pas toe en leg uit principe’. Kunstenaars en instellingen besteden er aandacht aan in hun project- en jaarverslagen. De Governance Code Cultuur wordt nageleefd en uitgedragen. Kennis en expertise worden waar mogelijk gedeeld.

Duurzaamheid
Er wordt geproduceerd met het oog op de kwaliteit en de lange termijn. Dat betekent dat er wordt geïnvesteerd in het potentieel en de ontwikkeling van werkenden.  Dat betekent dat werkenden de verantwoordelijkheid nemen om hun diensten niet onder de kostprijs aan te bieden. Dat betekent dat er constructief om wordt gegaan met al het materiële en immateriële kapitaal in de sector, met respect voor de persoonlijke investeringen in de culturele producten.

Kwaliteit wordt als uitgangspunt genomen.
Men gaat op zorgvuldige wijze om met representatie en vermelding, door toe te zien op eigenaarschap, bronvermelding en rechtenafdracht. Men zorgt voor een laagdrempelige manier van het afwikkelen van geschillen, bijvoorbeeld door aansluiting bij de geschillencommissie auteurscontractenrecht.

Partijen trachten in onderling overleg tot een oplossing voor een eventueel geschil te komen. De geschillencommissie auteurscontractenrecht kan voor geschillen inzake de exploitatieovereenkomst met mediation en bindend advies daarbij behulpzaam zijn.

Meer informatie over de  Fair Practioce Code.