Governance Code Cultuur

Stichting Pro Piano hanteert de Governance Code Cultuur om zichtbaar te maken dat ze goed bestuur voorstaat en verantwoordelijkheid neemt ten aanzien van organisatorische en financiele aspecten die aan het realiseren van de doelstelling ten grondslag liggen.

Uit de Governance Code Cultuur:
” Goed bestuur en toezicht kenmerken zich door:

 • duidelijkheid over het besturingsmodel en de daarbij horende verantwoordelijkheden;
 • integer en transparant handelen, met oog voor de belangen van alle betrokkenen (de stakeholders);
 • deskundigheid in bestuur en toezicht;
 • effectief bestuur en toezicht, waarover ook verantwoording wordt afgelegd;
 • effectiviteit in het realiseren van missie, doelstellingen en efficiënte besteding van (publieke) middelen.

Uitgangspunten
Deze code is ingericht aan de hand van de volgende
uitgangspunten:

 • een bewuste omgang met de governance code;
 • een weloverwogen keuze voor het besturingsmodel;
 • duidelijke verdeling van taken en bevoegdheden tussen uitvoering, bestuur en toezicht;
 • onafhankelijkheid van het toezicht en het vermijden van belangenverstrengeling;
 • het waarborgen van deskundigheid en diversiteit in de samenstelling van de raad van toezicht;
 • een goed georganiseerde, onafhankelijke financiële controle;
 • publieke verantwoording door de organisatie.”

De stichting streeft ernaar voldoende transparant te zijn zodat ze zich naar de buitenwereld verantwoordt en als bestuurders
en toezichthouders hun verantwoordelijkheid nemen.
Mochten er desondanks vragen zijn c.q. behoefte aan meer informatie, dan kan men contact opnemen via het contactformulier.